Inhoudsopgave


Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 Definities van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5 Herroepingsrecht
Artikel 6 De prijs
Artikel 7 Levering en uitvoering
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 Overmacht
Artikel 11 Klachtenregeling
Artikel 12 Website inhoud
Artikel 13 Gegevensbeheer
Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillen

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

1.1. Eenmanszaak Qubie gevestigd te (1940AC) Beverwijk Postbus 106

1.2. BTW identificatienummer: NL003035294B52

1.3. KVK: 76087735

1.4. E-mail: info@qubie.eu

 

Artikel 2 Definities van de ondernemer

2.1. Ondernemer: de eenmanszaak genaamd Qubie, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76087735.

2.2. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2.3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.4. Dag: met betrekking tot verzending en bezorging maken wij uitsluitend gebruik van werkdagen.

2.5. Herroepingsrecht: zodra de bestelling is geleverd, heeft de koper 14 dagen (met ingang van de ontvangstdatum) om het product te retourneren.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. Wanneer de totstandkoming van de overeenkomst op grond van artikel 4.4. van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Qubie, kan de consument geen aanspraak maken op schadevergoeding.

4.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van betreffende zaken.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden.

5.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4. Het beschreven recht van herroeping vervalt wanneer:
Het product gedragen (meer dan 1 keer passen) of gewassen is;
Het product beschadigd is;
De labels en/of kaartjes missen of verwijderd zijn.

5.5. Het recht van herroeping is niet toepasbaar op items uit de sale.

5.6. De retourkosten van de order liggen geheel bij de klant.

5.7. Na de order goed te hebben beoordeeld, met betrekking op enige afwijkingen of vlekken etc. zal de klant het geld van de order terugontvangen. Deze terugstorting is exclusief verzendkosten.

5.8. Indien de klant na afloop van de in artikel 5.2. en 5.3. genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 De prijs

6.1. Alle prijzen worden weergegeven in Euro’s, inclusief 21% BTW.

6.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant/leverancier tussentijdse prijsverhoging doorvoert.

6.4. Kortingscodes gelden niet op items in de SALE.

 

Artikel 7 Levering en uitvoering

7.1. Qubie gaat over tot levering van de gekochte zaken nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de consument aan Qubie is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan Qubie kenbaar heeft gemaakt.

7.3. Qubie hanteert een verzendtijd van 1-2 werkdagen na ontvangst van de order. Deze verzendtijd is niet toepasselijk op feestdagen.

7.4. De consument ontvangt een mail wanneer een order wegens omstandigheden afwijkt van de levertijd.

7.5. De beschreven verzendtijd is een indicatie. Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of vergoeding.

7.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Qubie tot het moment van bezorging aan de consument of diens vooraf aangewezen en aan Qubie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

8.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

8.2. Qubie is gerechtigd te factureren terstond nadat de overeenkomst met de consument tot stand is gekomen.

8.3. Bij niet (tijdige) betaling door de consument heeft Qubie het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de consument geen aanspraak maken op schadevergoeding.

8.4. Qubie gebruikt betaling vooraf, tenzij anders is overeengekomen. Nadat de order is geplaatst, krijgt de klant een notificatie met het betaalde bedrag en een track and trace code.

8.5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Qubie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle aan de consument geleverde zaken blijven eigendom van Qubie totdat alle bedragen die de consument verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Qubie zijn voldaan.

9.2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de consument is overgedragen, mag deze de goederen niet in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht verlenen.

9.3. De consument is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te beschermen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1. In geval van overmacht zal Qubie het recht hebben enige overeenkomst te laten vervallen. In geen enkel geval zal Qubie aansprakelijk zijn voor de boete of compensatie.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen van geleverde technologie.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1. Qubie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Qubie.

11.3. Bij Qubie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 Website inhoud

12.1. Alle inhoud op onze website: foto’s, afbeeldingen, logo’s, icoontjes, video’s, geschreven materiaal en dergelijke bevatten copyright en zijn auteursrechtelijk beschermd op naam van Qubie.

12.2. Misbruik van de inhoud van onze website is verboden.

 

Artikel 13 Gegevensbeheer

13.1. Indien een consument een bestelling plaatst bij Qubie dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Qubie. Qubie houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2. Qubie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3. Qubie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

 

Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

[time] minutes ago, from [location]
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered
Newsletter
ico-collapse
0
Recently Viewed
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top